Područja djelatnosti

Projektiramo, pružamo usluge konzaltinga i vršimo nadzor nad sljedećim tipovima građevina:

Hidrotehničke i geotehničke građevine

Akumulacije i retencije

Nasipi

Nasute brane

Male hidroelektrane

Injekcijske zavjese

Regulacije vodotoka, klizišta, erozija i bujice

Referentna lista